ยินดีต้อนรับสู่เว็บบล็อก ผู้เข้าชมบล็อกสามารถดูรายละเอียดการนำเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาได้

วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2554

แจ้งนักเรียนชั้น ม. ๕

นักเรียนสามารถศึกษาข้อมูลและทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมที่ครูมอบหมายได้ในห้องเรียนของ Study Room นะคะ
ขอให้ทุกคนพยายามศึกษาเรียนรู้และทำงานตามที่มอบหมายให้สำเร็จทุกคน อย่าลืมส่งตามกำหนดเวลาด้วยนะคะ
- must, have to / reflexive pronouns ส่งวันที่ ๑๕ ธ.ค. ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.
- report speech / reported questions ส่งวันที่ ๒๒ ธ.ค. ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.
- comparative as.....as / comparative so.....that / pronouns : -body,
-one, -thing / adverbs : where ส่งวันที่ ๒๙ ธ.ค. ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.
** งานที่นำส่งให้อยู่ในรูปของรายงานแบบเย็บมุมธรรมดา

วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

แจ้งนักเรียน

ขณะนี้คำถามประจำสัปดาห์ที่ 1 พร้อมให้นักเรียนเก็บข้อมูลแล้วค่ะ

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

แจ้ง นศท. ชั้นปีที่ 3

นศท. ชั้นปีที่ 3 เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบจากเดิมแจ้ง 20 ธ.ค. 54 แก้ไขเป็น 11 ธ.ค. 54
ขอให้นักศึกษาทุกนายเตรียมตัวให้พร้อม

วันเสาร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2554

แจ้งนักเรียนชั้น ม. ๖

ภาระงานสำหรับนักเรียนชั้น ม.๖ สำหรับภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ คือ ให้นักเรียนรวบรวมคำศัพท์น่ารู้จากหนังสือเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้น ม.๖ เขียนในรูปแบบของรายงาน "ปะมวลคำศัพท์" โดยใช้รูปแบบตารางในการเขียนเช่นเดียวกับในภาคเรียนที่ ๑ คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน กำหนดส่งประมาณก่อนสอบกลางคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ แต่นักเรียนสามารถส่งได้ตั้งแต่วันแรกของการเปิดภาคเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

Tell Me

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ หากต้องการศึกษาเพิ่มเติม link ที่ Study room (คลังความรู้)

วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ประกาศ นศท. ชั้นปีที่ 1 (ชาย,หญิง) ประจำปีการศึกษา 2554

1. รับสมัคร นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2554 วันที่ 27, 30 พฤษภาคม 2554 เวลา 08.00-12.00 น. ณ สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี

2. รายงานตัวนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 วันที่ 8-9 มิถุนายน 2554 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดพญาไม้

วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

conversation 1

passage

“The Pets”
        You should not have a big pet in a small house. It  would not be happy and you would feel unhappy. Animals need space to walk around and to lie down. If you live in a small house, it is usually
better to have a bird or a cat than a big dog.
        Tom’s house is very large. He is very careful with his pets. Every morning, he takes his two dogs for a walk. When he gets back home, he feeds them and his three cats too. Then he cleans the bird’s cage and also feeds the bird. Finally, he sat down to have breakfast.
        One day, he let the bird come out of the cage. It sang and sang all day long. In the evening the cats ate the bird. It’s nice to have birds around the house, you shouldn’t have a cat around the bird  because  cats like eating bird.

MoralMoral Leads Quality
Man achieves his eternal destiny and eternal salvation by doing good and avoiding evil.
        Every country or society has its code of what are considered to be moral actions within its social context. Moral concerned with principles of right and wrong behavior.
But there are some basic principles of Buddhist morality that all Buddhist should be familiar with. One of the very first is that any act of a human person must be a conscious, human act before it can have any moral quality whatsoever. A human act is one that proceeds from knowledge and free will. If either adequate knowledge or freedom is lacking in the act of a person, then that act is not fully human and therefore not fully moral. Thus, digestion, growth, the movement of blood in the veins, etc., since they are not under the control of our will, are not spoken of as moral acts at all. They are acts of a human person, but they are not called "human acts".
A fully human act, that is, one proceeding from knowledge and free will, is either morally good or morally evil. How do we know whether a given human act is good or evil? Over the centuries moral theologians have agreed that there are three determinants of the moral quality of our actions. The three are: the object, the circumstances and the intention.
The circumstances of the act are the second determinant of the morality of any action. The circumstances are such things as the person involved, the time, the place, the occasion, which are distinct from the object, but can change or completely alter its moral tone. Circumstances can make an otherwise good action evil, as when a soldier deliberately goes to sleep. They can increase the guilt, as when a girl lies to her mother; or minimize the guilt, as an unpremeditated lie in order to get out of an embarrassing situation. Since all human actions occur at a certain time and at a certain place, the circumstances must always be considered in evaluating the moral quality of any human act.
The third determinant of the moral quality of any human act is the intention or end or purpose. Every human act, no matter how trivial, is done for some purpose. The Sunday driver who blocks traffic and seems to be driving aimlessly has a purpose: he may not be going anywhere definite but he does seek the joy of just driving around and looking. For a human act to be morally good the agent or doer must have a good intention -- he must want to accomplish something that is good in one way or another. Some actions, like blasphemy and stealing, are always wrong and no purpose, no matter how noble, can make them good. Other actions may be either good or bad, depending on why we do them. Taking a drink is not sinful; drinking in order to get drunk is.
        By contrast, Buddhist morality is not the invention of human minds. Neither it is based on tribal ethics which are gradually being replaced by humanistic codes. It is based on the universal law of cause and effect and considers a “good” or “bad” action in terms of the manner it affects oneself and others.
        In Buddhism, a person’s first duty is to cleanse himself of the mental defilements of greed, hatred, and delusion. The reason for doing this is not because of fear or desire to please some divine beings.
        A Buddhist should act out of understanding and wisdom. He performs wholesome deeds because he realizes that by doing so he develops his moral strength which provides the foundation for spiritual growth, leading to Liberation. In addition, he realizes that his happiness and suffering are self- created through the operation of the Law of Kamma. To minimize the occurrence of troubles and problems in his life, he makes the effort to refrain from doing evil. He performs good actions because he knows that these will bring him peace and happiness.
        The morality of many things that we do is determined by the intention -- such as walking, talking, reading, and so forth. Many such activities are said to be indifferent morally in themselves, but they receive their moral quality from the intention behind them.
Therefore I conclude, that as a human we should think and do what is good for all of us. We should follow and obey the commandments and having self-discipline by ourselves will bring great benefits to others and in the society.
That’s all. Thank you.

วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

การใช้Weblog

การพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์โดยการสร้าง Weblog ให้กับครูภาษาอังกฤษ  ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2554  ณ  ศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
วิทยากรผู้ให้การอบรม   อาจารย์สุจิตตรา  จันทร์ลอยและคณะ

ข้อมูลส่วนตัวเจ้าของblog
ชื่อ                    ครูเฉลา  นาบุญ
ตำแหน่ง            ครูชำนาญการ
สถานที่ทำงาน    โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์   อ.จอมบึง  จ.ราชบุรี

ผู้ติดตาม